De Lofzang van Simeon

De Lofzang van Simeon


Gezang 4 van de enige gezangen - De lofzang van Simeon: Bijbeltekst en zangtekst


Product vergelijk (0)


Enige gezangen voor orgel - Jan Zwart

Enige gezangen voor orgel - Jan Zwart

Zwart, Jan

Enige gezangen voor orgel van Jan Zwart Nederlandse orgelmuziek Boek XInhoud:De Tien Geboden des He..

€ 6,95

Weergeven 25 t/m 25 van in totaal 25

25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

schilderij van Hans Memling: Triptiek met de geboorte, aanbidding der wijzen en de presentatie in de tempel
» meer
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:

29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: De profetie van Simeon aan Maria
34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.

35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

Lofzang van Simeon

Vers 1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Vers 2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.