PSALM 34

Psalm 34


Informatie en bladmuziek over Psalm 34

Tekst en zang 1773 en Datheen

Product vergelijk (0)


Rondom de eredienst 18 - Lenard Verkamman

Rondom de eredienst 18 - Lenard Verkamman

Verkamman, Lenard

Rondom de eredienst 18 van Lenard VerkammanInhoud:- Prière over Psalm 6- Koraalfantasie over Psalm..

€ 7,45

12 Psalmbewerkingen 9 - Leen Schippers

12 Psalmbewerkingen 9 - Leen Schippers

Schippers, Leen

12 Psalmbewerkingen 9 van Leen SchippersInhoud:1. Psalm 1032. Psalm 343. Psalm 1384. Psalm 405...

€ 15,50

Kom, maakt God met mij groot - Leen Schippers

Kom, maakt God met mij groot - Leen Schippers

Schippers, Leen

Kom, maakt God met mij groot van Leen SchippersInhoud:Psalm 87Psalm 4Psalm 130Psalm 119Psalm 94Psalm..

€ 11,95

Koraalbewerkingen voor orgel - André de Jager

Koraalbewerkingen voor orgel - André de Jager

Jager, André de

Koraalbewerkingen voor orgel van André de JagerInhoud:1. Koraalvoorspel: 'Beveel gerust Uw wegen'2. ..

€ 10,00

Koraalbewerkingen voor orgel - Daniël Rouwkema

Koraalbewerkingen voor orgel - Daniël Rouwkema

Rouwkema, Daniël

Koraalbewerkingen voor orgel van Daniël RouwkemaInhoud:1. Meditatie, Trio en Koraal gezang 429:1 "Wi..

€ 10,00

Koraalboek 2 - Dirk Jans. Zwart

Koraalboek 2 - Dirk Jans. Zwart

Zwart, Dirk Jansz.

Koraalboek 2 van Dirk Jans. ZwartUit het Liedboek en het Gereformeerd KerkboekInhoud:Psalm 31 (71)Ps..

€ 9,95

Laat s HEEREN lof ten hemel rijzen - Gerrit Jan van de Werfhorst

Laat s HEEREN lof ten hemel rijzen - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

Laat s HEEREN lof ten hemel rijzen | Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud: Psalm 2Psalm 22Psalm 3..

€ 10,95

Lofpsalmen voor orgel - Paul Wols

Lofpsalmen voor orgel - Paul Wols

Wols, Paul

Lofpsalmen voor orgel van Paul WolsPraeludiumInhoud:Psalm 8Psalm 21Psalm 33Psalm 34Psalm 36Psalm..

€ 14,95

Psalmen 2 - Chris Haalboom

Psalmen 2 - Chris Haalboom

Haalboom, Chr.

Psalmen 2 van Chris Haalboom25 Psalmen voor elektronisch orgel en kerkorgelInhoud:Psalm 26-50..

€ 8,95

Psalmen en gezangen 1 - Dick Slagman

Psalmen en gezangen 1 - Dick Slagman

Slagman, Dick

Psalmen en gezangen 1 van Dick SlagmanPsalm 17Psalm 34Lofzang van SimeonOmvang: 15 pagina'sIdioom: R..

€ 10,95

Psalmen voor piano deel 1 - Martien van der Zwan

Psalmen voor piano deel 1 - Martien van der Zwan

Zwan, Martin van der

Psalmen voor piano deel 1 - Martien van der ZwanMet bewerkingen over: - Psalm 25- Psalm 34- Psalm ..

€ 8,95

Psalmvoorspelen 2 - Jan Peter Teeuw

Psalmvoorspelen 2 - Jan Peter Teeuw

Teeuw, Jan Peter

Psalmvoorspelen 2 van Jan Peter TeeuwInhoud: Psalm 5, 8, 23, 25, 27, 33, 34, 43, 46, 48, 68, 73,..

€ 14,45

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 29

Psalm 34

1 1 [Een] [psalm] van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging.
2 [Aleph]. Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.
3 [Beth]. Mijn ziel zal zich beroemen in den HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
4 [Gimel]. Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen.
5 [Daleth]. Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.
6 [He]. [Vau]. Zij hebben op Hem gezien, ja, [Hem] als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.
7 [Zain]. Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8 [Cheth]. De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en rukt hen uit.
9 [Teth]. Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, [die] op Hem betrouwt.
10 [Jod]. Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 [Caph]. De jonge leeuwen lijden armoede, en hongeren; maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
12 [Lamed]. Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.
13 [Mem]. Wie is de man, die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft, om het goede te zien?
14 [Nun]. Bewaar uw tong van het kwaad, en uw lippen van bedrog te spreken.
15 [Samech]. Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek den vrede, en jaag dien na.
16 [Ain]. De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.
17 [Pe]. Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
18 [Tsade]. Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 [Koph]. De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.
20 [Resch]. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE.
21 [Schin]. Hij bewaart al zijn beenderen; niet een van die wordt gebroken.
22 [Thau]. De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden.
23 De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen, die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

Psalm 34

Vers 1
Ik loof den HEER, mijn God;
Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;
Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
Om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer;
't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
Door vreugd met u zijn aangedaan,
En juichen tot Zijn eer.

Vers 2
Komt, maakt God met mij groot;
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.
Ik zocht in mijn gebed
Den HEER, ootmoedig met geween;
Hij heeft mij in angstvalligheên
Geantwoord, mij gered.

Vers 3
Zij sloegen 't oog op God;
Zij liepen als een stroom Hem aan.
Hij liet hen nimmer schaamrood staan,
En wendde straks hun lot.
Hij die door smart op smart
Gedrukt werd, zond tot God zijn beê;
Terstond verdween 't ondraagbaar wee,
Uit zijn benepen hart.

Vers 4
Des HEEREN engel schaart
Een onverwinb're hemelwacht,
Rondom hem, die Gods wil betracht;
Dus is hij wèl bewaard.
Komt, smaakt nu en beschouwt
De goedheid van d' Alzegenaar.
Welzalig hij, die, in gevaar,
Alleen op Hem betrouwt.

Vers 5
Vreest, vreest Hem t' allen tijd',
Gij, heiligen, daar g' ondervindt,
Dat hij, die God vreest en bemint,
Gebrek noch schade lijdt.
In honger komt noch moed,
Noch kracht den jongen leeuw te baat,
Maar die den HEER zoekt vroeg en laat,
Mist nimmer 't nodig goed.

Vers 6
Komt, kind'ren, hoort naar mij;
Neem mijn' getrouwen raad in acht;
Ik leer, opdat g' uw plicht betracht,
Wat 's HEEREN vreze zij.
Hebt gij in't leven lust,
In dagen, waar men 't goed' in ziet,
Waarin men vrij is van verdriet,
Waar niets ons heil ontrust?

Vers 7
Houdt dan uw tong in toom;
Dat zij nooit schand'lijk spreek' of smaal';
Dat nooit bedrog of leugentaal
Op uwe lippen koom'.
Betreedt het rechte spoor;
Veracht het kwaad; jaagt naar den vreê.
God ziet de vromen, en hun beê
Geeft Hij altoos gehoor.

Vers 8
God slaat een gram gezicht
Op bozen, die Hem tegenstaan;
Hij doet hun naam met hen vergaan
Door 't hoogste strafgericht.
Maar Hij ziet gunstig neer
Op hem, die naar Zijn wetten leeft;
God is het, Die hem uitkomst geeft,
Zijn groten naam ter eer.

Vers 9
God is 't verbroken hart,
't Verbrijzeld en bedrukt gemoed,
Te allen tijd' nabij en goed,
In tegenheid en smart.
Veel wederwaardigheên,
Veel rampen zijn des vromen lot;
Maar uit die alle redt hem God;
Hij is zijn heil alleen.

Vers 10
God zorgt, als 't leed genaakt,
Dat hij niet gans ternederstort';
Dat hem geen been gebroken word';
't Is God, die hem bewaakt.
De snode boosheid baart
Den goddeloze vloek en dood;
Daar hij, die d' onschuld stout verstoot,
Zelf schuldig wordt verklaard.

Vers 11
De HEER verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Psalm 34

Vers 1
Ik wil, zijnde verblijd,
God prijzen ende maken groot;
Mijn mond zal nu Zijnen lof bloot
Verkonden breed en wijd.
Ik heb geen ander vreugd,
Dan dat geprezen zij de Heer;
Opdat zij die benauwd zijn zeer,
Daardoor werden verheugd.

Vers 2
Prijst God met mij gemeen
Ende maakt zeer groot Zijnen Naam;
Elk van ons love Hem bekwaam,
Wij die hier zijn bijeen.
Mijn God heeft mij verhoord,
Als ik Hem van harte riep aan;
Uit angst, waarmee ik was bevaan,
Trok Hij mij naar Zijn woord.

Vers 3
Die onzen God aanziet,
Die zal verlicht wezen zeer klaar;
Hij zal ook nimmermeer voorwaar
Beschaamd zijn in 't verdriet.
D' arme heeft in den nood
Geroepen, en God heeft zeer goed
Hem verlost uit den tegenspoed,
Uit angst en uit aanstoot.

Vers 4
D' engelen hebben vrij,
Rondom den vromen fijn gemaakt
Haren leger ende gewaakt,
Opdat elk zeker zij.
Proeft en smaakt in 't gemein,
Hoe de Heer lieflijk zij en zoet.
Welzalig is hij, wiens gemoed
Vast staat op God allein.

Vers 5
Vreest God met harten rein,
Gij al Zijn heiligen met vliet;
Want die Hem vrezen, dien zal niet
Ontbreken groot noch klein.
De leeuw verhongert wreed,
Vindt dikwijls geen aas, waar hij gaat;
Maar door Gods kracht werd hij verzaad,
Die Hem bidt met bescheed.

Vers 6
Komt gij kinderen al,
En mij wel naarstiglijk toehoort;
De vreze Godes uit Zijn woord
Ik u wel leren zal.
Wie is 't van u all' t' zaam,
ie een goed lang leven zien wil?
Ook in ruste te wezen stil,
En in vrede bekwaam?

Vers 7
Uwe tonge bewaart,
Dat zij toch niet en spreek' onrecht,
Dat gij den mense goed en slecht
Met bedrog niet bezwaart.
Vliedt 't kwade, 't goede doet;
Zoekt den vreed' en dien ook najaagt;
Want God zoekt die, ende Hij vraagt
Naar hen, die steeds doen goed.

Vers 8
God zeer enst'lijk aanziet
De schalken en ook haar boos werk;
Hij zal maken, door Zijn kracht sterk,
Haren naam gans tot niet.
De vroom' in dit ellend'
Bidden God en worden verhoord.
Hij behoedt z' ook altijd nu voort;
Tot haar hulp Hij Hem wendt.

Vers 9
Bij den harten benauwd,
Is God zeer goedertier altijd;
Hij helpt uit lijden, nood en strijd,
Die Hij daarin aanschouwt,
Die vroom is van gemoed,
Zal zeer veel lijden overal;
Maar God hem haast vrij maken zal
Van kruis en tegenspoed.

Vers 10
Onze God wel bewaart
Zijn benen, zodat daar niet een
Van al gebroken werd ontweën,
Nog enigszins bezwaard.
Maar de boze met kracht
Werd verdorven door zijn misdaad;
En die den oprechten doet kwaad,
Zal vergaan gans veracht.

Vers 11
God zal steeds gadeslaan
De vromen, die hem dienen blij.
Die op den Heer vertrouwen vrij.
Blijven eeuwiglijk staan.